?>

НАЈБОЉИ ЂАЦИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ НА БИЛБОРДИМА

Moto fleet manager

Оп­шти­ну Жа­баљ од про­шле не­де­ље кра­се бил­бор­ди на ко­ји­ма су промовиса­ни нај­бољи уче­ни­ци, у окви­ру про­јек­та „Учим+Знам=Вре­дим”, ко­ји се по пр­ви пут спро­во­ди на те­ри­то­ри­ји ове локалне са­мо­у­пра­ве.

bilbordi sa najboljim ucenicima u zablju4

На ви­ше ло­ка­ци­ја у Жа­бљу и у Чу­ру­гу про­мо­ви­са­но је пе­то­ро уче­ни­ка ко­ји су у прет­ход­ној школској го­ди­ни про­гла­ше­ни за ђа­ке ге­не­ра­ци­је сво­јих шко­ла. Пред­став­ни­ци Удру­жења за про­мо­ци­ју дру­штве­не од­го­вор­но­сти из Но­вог Са­да, које је по­кре­тач ове ак­ци­је, по­се­ти­ли су данас оп­шти­ну Жа­баљ и у раз­го­во­ру са начелни­ком Оп­штин­ског ве­ћа за­ду­жен за обра­зо­вање Ла­за­ром Чонкићем анализира­ли ефек­те кам­пање.

bilbordi sa najboljim ucenicima u zablju02

Чон­кић је из­ја­вио да је про­је­кат зна­ча­јан за оп­шти­ну ко­ја кроз број­не програ­ме под­сти­че и награђује успе­шне ђа­ке. Пред­сед­ник Удру­жења за про­мо­ци­ју дру­штве­не од­го­вор­но­сти Александар Са­ва­но­вић из­ра­зио је на­ду да ће и до­го­ди­не жа­баљску оп­шти­ну кра­си­ти бил­бор­ди са нај­у­спе­шни­јим ђа­ци­ма ко­ји су при­мер вршња­ци­ма и мла­ђи­ма да се знање и марљи­вост вреднује.

bilbordi sa najboljim ucenicima u zablju5